Regulamin Serwisu eStryszek.pl –Marketplace charytatywny

 • Marketplace charytatywny działający pod adresem www.eStryszek.pl w ramach Serwisu eStryszek.pl prowadzony jest przez Annę Bielicką prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Anna Bielicka eStryszek Marketplace, nr NIP: 8741705672, nr REGON: 388460650.

  • Pojęcia użyte w Regulaminie Serwisu eStryszek.pl –Marketplace charytatywny oznaczają:

   • Administrator - Anna Bielicka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Anna Bielicka eStryszek Marketplace, nr NIP: 8741705672, nr REGON: 388460650

   • Regulamin – Regulamin Serwisu eStryszek.pl –Marketplace charytatywny

   • Serwis – prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym www.eStryszek.pl Serwis internetowy w ramach, którego działa Marketplace charytatywny

   • Marketplace charytatywny – internetowa platforma o charakterze charytatywnym, służąca prezentacji Fantów oferowanych przez zarejestrowanych Użytkowników w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, działająca w ramach Serwisu

   • Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu

   • Nabywca – Użytkownik, który dokonuje lub dokonał zakupu Fantów oferowanych w ramach Marketplace charytatywny

   • Fant – produkt lub usługa prezentowane i oferowane przez zarejestrowanych Użytkowników na Marketplace charytatywny

  • Postanowienia ogólne

   • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu prowadzonego przez Administratora.

   • Regulamin korzystania z Serwisu jest dostępny dla wszystkich użytkowników Serwisu pod adresem internetowym: estryszek.pl/regulations

   • Korzystanie z Serwisu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu, za wyjątkiem przypadków, gdy postanowienia niniejszego Regulaminu odsyłają do uregulowań szczególnych.

   • Korzystanie z Serwisu możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu przez Użytkownika niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności dostępnej w Serwisie. Użytkownicy którzy nie akceptują niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności nie mogą korzystać z Serwisu.

   • Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera (telefonu, tabletu) i dostępu do Internetu. W przypadku korzystania z niektórych usług w ramach Serwisu poza zainstalowaną przeglądarką internetową, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika konta poczty elektronicznej i numeru telefonu (wymagane przy rejestracji w Serwisie), a także konta na portalu społecznościowym Facebook (wymagane dla dodawania ofert Fantów i komentarzy).

  • Ogólne warunki korzystania z Serwisu

   • Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu ma charakter nieodpłatny i umożliwia Użytkownikom m.in.:

    • uzyskanie informacji o oferowanych Fantach

    • wyszukiwanie Fantów po konkretnej zbiórce, kategorii, nazwie, lokalizacji

    • licytowanie Fantów

    • zamieszczanie komentarzy i dodawanie Fantów na cele charytatywne z przypisaniem do konkretnej zbiórki, która ma być wsparta, przy czym funkcja ta jest dostępna tylko dla zarejestrowanych Użytkowników, zweryfikowanych przez Facebookową Stryszkową Grupę Pomocy

   • Informacje dotyczące Fantów, w szczególności cen pochodzą od Użytkowników zamieszczających oferty w Serwisie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do aktualności oferty lub innych kwestii związanych z transakcją, opisem, ceną, linkiem do zbiórki, dostępnością Fantów, Nabywca powinien kontaktować się bezpośrednio z Użytkownikiem, który zamieścił ofertę.

   • W przypadkach wymaganych prawem Użytkownicy zamieszczający oferty, zobowiązani są do spełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o prawach konsumenta (w ofercie należy podać wówczas m.in. termin dostawy, sposób zapłaty, poinformować o prawie do odstąpienia od umowy).

   • Transakcja pomiędzy Nabywcą a Użytkownikiem, który zamieścił ofertę odbywa się na warunkach przez nich określonych, przy poszanowaniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

   • Serwis nie udostępnia Użytkownikom narzędzi służących do płatności podczas transakcji.

   • Administrator nie jest sprzedawcą, ani stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników na Marketplace charytatywny, w konsekwencji czego nie ponosi odpowiedzialności za przebieg transakcji czy licytacji, w tym za dostawę Fantów, jak również za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z zawartej transakcji.

   • Korzystając z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

   • Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności dodawanie ofert Fantów, dla obrotu którymi wymagane jest posiadanie specjalnych pozwoleń (koncesje, licencje) lub istnieje prawny zakaz obrotu. Nadto przedmiotem oferty nie mogą być zwierzęta.

   • Administrator jest uprawniony do zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych elementów dla Użytkownika, w szczególności poprzez usunięcie konta Użytkownika lub jego zablokowanie dla Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów.

   • Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje indywidualne konto w Serwisie oraz za zawartość i formę zamieszczanych ofert lub komentarzy.

   • Administrator jest uprawniony do moderacji treści umieszczanych przez Użytkownika w Serwisie.

   • Treści publicznie udostępnione przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Przez publiczne udostępnianie rozumie się zamieszczenie przez Użytkownika jakichkolwiek treści w Serwisie.

   • Zakazane jest prowadzenie przez Użytkowników Serwisu działalności reklamowej lub marketingowej.

   • Administrator ma prawo prowadzić w Serwisie działalność marketingową, reklamową i autopromocyjną. Z tego tytułu Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia wobec Administratora.

   • Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu, w szczególności w przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu.

  • Rejestracja w Serwisie

   • Użytkownicy mają możliwość korzystania z Serwisu bez dokonywania rejestracji, z zastrzeżeniem punktu 2.

   • Rejestracja Użytkownika jest niezbędna dla możliwości zamieszczania w Serwisie ofert Fantów, komentarzy lub do licytacji. Ze względu na fakt, że wszystkie oferty, które będą dodawane w Serwisie muszą być powiązane ze sprawdzonymi zbiórkami charytatywnymi, wymagana jest rejestracja Użytkownika oraz zweryfikowanie przez Facebookową Stryszkową Grupę Pomocy

  • Zasady zamieszczania w Serwisie wypowiedzi przez Użytkowników

   • Użytkownicy mają możliwość zamieszczania w Serwisie wypowiedzi, w tym opinii, recenzji i komentarzy.

   • Publikowane przez Użytkowników wypowiedzi są ich subiektywnymi ocenami.

   • Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść zamieszczanych przez siebie wypowiedzi.

   • Wypowiedź Użytkownika nie może naruszać obowiązujących przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, w szczególności nie może mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Nadto wypowiedzi Użytkowników nie mogą zawierać:

    • wulgaryzmów, treści pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści czy rasizmu

    • treści o charakterze reklamowym lub komercyjnym

    • danych osobowych, do których udostępniania Użytkownik nie ma uprawnień

    • treści nieprawdziwych

   • Administrator jest uprawniony na zasadach wynikających z przepisów prawa do usuwania wypowiedzi w całości lub części, usunięcia konta Użytkownika lub jego zablokowania w przypadku gdy wypowiedź Użytkownika narusza przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu, zasady współżycia społecznego lub dobrych obyczajów.

  • Przerwy w działaniu Serwisu

   • Administrator zobowiązany jest do dokładania wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu, a w przypadku wystąpienia awarii lub błędów, podjąć natychmiastowe działania pozwalające w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych w stosunku do Użytkowników. Z tytułu zaistniałych przerw w działaniu Serwisu Użytkownikom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Administratora. W przypadku dostrzeżenia błędów lub chęci zgłoszenia uwag w aspekcie technicznego działania Serwisu prosimy o kontakt z Administratorem.

  • Ochrona praw autorskich i innych praw

   • Autorskie prawa majątkowe do elementów Serwisu, w tym do zamieszczonych treści przysługują Administratorowi.

   • Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania lub modyfikowania jakichkolwiek treści zamieszczonych na Serwisie, które nie zostały zamieszczone przez niego.

  • Ochrona prywatności i ochrona danych osobowych

  • Postanowienia końcowe

   • Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

   • O każdej zmianie Regulaminu, Administrator powiadomi Użytkowników przed wejściem zmian w życie na stronie Serwisu.

   • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Administratora, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach na stronie Serwisu.

   • Termin 7 – dniowy określony w punkcie 3 nie ma zastosowania do zmian Regulaminu polegających na rozszerzeniu funkcjonalności Serwisu. Zmiany w tym zakresie wchodzą w życie pod warunkiem ich ogłoszenia na stronie Serwisu.

   • Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

   • We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.